ด้วย ภาค 3360 โรตารีสากล พร้อมด้วยสโมสรโรตารีลำพูน สโมสรโรตารีนครหริภุญชัย และสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม และเทศบาลตำบลป่าสัก จัดโครงการมหกรรมสันติภาพในหัวข้อ “โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของโรตารีสากลในการส่งเสริมสันติภาพและสันติสุขในชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมด้านสันติสุขของเยาวชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญส่งเสริมสันติสุขในสังคม การประกวดเรียงความ เรื่อง “ฉันจะส่งเสริมสันติสุขในสังคมได้อย่างไร” และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “ฉันจะส่งเสริมสันติสุขในสังคมได้อย่างไร” โดยครูที่ปรึกษาสามารถสมัครและส่งผลงาน ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 รวมถึงเข้าร่วมไลน์กลุ่มการประกวดดังกล่าวได้ทาง QR Code ท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้

แชตกับเรา