ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่รับบริการจาก สพม.พะเยาตอบแบบสอบถามออนไลน์

เรื่องความพึงพอใจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน

ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2565

1.ด้านวิชาการ : https://eva.obec.go.th/vote-edu/

2.ด้านงบประมาณ : https://eva.obec.go.th/vote-bj/

3.ด้านบริหารงานบุคคล : https://eva.obec.go.th/vote-hr/

4.ด้านบริหารงานทั่วไป : https://eva.obec.go.th/vote-mg-2/

ขอบคุณครับ

แชตกับเรา