สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าแรก 2023

Welcome this New Year with warm welcome and new hopes. Happy Songkra ต้อนรับวันปีใหม่ไทยด้วยการต้อนรับที่แสนอบอุ่นและความหวังใหม่ๆ สวัสดีวันสงกรานต์

ผู้บริหาร สพม.พะเยา

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เบอร์โทร 054-481537 กด 20
Email : act.thaweep@hotmail.com
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เบอร์โทร 054-481537 กด 21
Email : noomjakkapan@gmail.com
ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เบอร์โทร 054-481537 กด 22
Email : chairin@gmail.com

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปี 2565
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565
E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ปี 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565
– นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรกของปี 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรกประจำปี 2566

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2565
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
– ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปี 2565
– ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปี 2566
– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ปี 2565
– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
– การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
– รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2565
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2565
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
– การขับเคลื่อนจริยธรรมปี 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2565
– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

The secondary educational service area office phayao

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงานเขต

เชิญอ่าน E-Book OBEC สพฐ

เชิญอ่าน E-Book สพม.พะเยา การจัดการความรู้ Knowledge Management

E-Service

แสดงความคิดเห็น – ร้องเรียน

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Youtube Channel สพม.พะเยา

คลิป นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เชิญชวนไปเลือกตั้ง ออกอากาศในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19 วันที่พุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
Vtr เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/66 ของสพม.พะเยา ออกอากาศในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19 วันที่พุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

TIKTOK สพม.พะเยา

@sesapy

สพม.พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
The Secondary Educational Eervice Erea Office Phayao

23/26 ถนนประตูกลอง ซอย 2 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

phayao.secondary36@gmail.com
0-5448 1537 , 088-2632926