– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ของ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของครู ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ของ นางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ของ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของครู ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ของ นางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวเผยแพร่ จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เรื่องรายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในการนิเทศการศึกษา และเพื่อประกอบการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับ ส่งกลับมายัง email:samonya๗๒๑๑@gmail.com
  2. นางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของครู ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เพื่อได้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาความสามารถของครู ในการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อประกอบการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับ ส่งกลับมายัง tukanarom@gmail.com