วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

“องค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการตามหลักธรรม
พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ น้อมนำศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลคลแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ บนพื้นฐานความหลากหลาย

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

header-bg3

ค่านิยมองค์กร

“องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข”

แชตกับเรา