สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

eService

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

header-bg
ผู้บริหาร
header-bg

ข่าวประชาสัมพันธ์

News & Events

header-bg2

ประกาศจากกลุ่มบุคคล

Employment Events

การเรียกรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566(นางเนาวรัตน์ กองตัน)

dmc66-2
เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลสถิติ
0
จำนวนโรงเรียน
children
0
จำนวนนักเรียน
teacher_1995539
0
จำนวนข้าราชการครูฯ
teacher_2784488
0
จำนวนบุคลากรเขตฯ

*ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

EIT2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2024

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
header-bg3

เอกสารเผยแพร่

E-book

แชตกับเรา