โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

เบอร์โทร : 0 5443 1275

นายกานตเชษฐ์ ถาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ที่ตั้ง : 217 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

เบอร์โทร : 0 5442 7742

นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ที่ตั้ง : 9 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

เบอร์โทร : 0 5446 3058

นายสงกรานต์  บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ที่ตั้ง : 280 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

เบอร์โทร : 0 5449 1486

นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

ที่ตั้ง : 189 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

เบอร์โทร : 0 5445 7229

นางสาวกฤติมา มะโนพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

ที่ตั้ง : 106 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56130

เบอร์โทร : 0 5449 4368

นายภักดี ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ที่ตั้ง : 14 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 0 5449 9023

นายอรรณพ ยะตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ที่ตั้ง : 294 หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 0 5442 2776

ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ที่ตั้ง : 9 หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 0 5442 2838

นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม

โรงเรียนจุนวิทยาคม

ที่ตั้ง : 270 หมู่ที่ 7 ถนน จุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

เบอร์โทร : 0 5445 9238

นายอุทิศ สาธิพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ที่ตั้ง : 529 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 0 5444 7277

นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ที่ตั้ง : 4 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

เบอร์โทร : 05 445 1982, 0 5445 1057

นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ที่ตั้ง : 107 หมู่ 10 ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

เบอร์โทร : 0 5488 3516, 0 5488 3517

นายบรรจง คิดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

ที่ตั้ง : 251 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160

เบอร์โทร : 054-495121

นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ที่ตั้ง : 335 หมู่ที่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 0 5449 7229

นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ที่ตั้ง : 161 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 0 5444 8356

นางปณิธี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ที่ตั้ง : 459 หมู่ที่ 8 ต.ฃำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140

เบอร์โทร : 0 5489 0561

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม

โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ที่ตั้ง : 318 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร : 054-445582

แชตกับเรา