– ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบรรยายพิเศษและรายงานการประชุม กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย