ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ปีการศึกษา 2564 สพม.พะเยา ผลการทดสอบทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า ระดับสังกัด(สพฐ.) และระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ปีการศึกษา 2564 สพม.พะเยา ผลการทดสอบทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า ระดับสังกัด(สพฐ.) และระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6  ปีการศึกษา 2564 สพม.พะเยา

ผลการทดสอบทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า ระดับสังกัด(สพฐ.) และระดับประเทศ

(วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบวิชาคณิศาสตร์ ได้เต็ม 100  คะแนน จำนวน 7 คน

ได้แก่ 1. นายภู ชัยดรุณ รร.พะเยาพิทยาคม

2. นายชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์ รร.พะเยาพิทยาคม

3. น.ส.พิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง รร.พะเยาพิทยาคม

4. นายวชิรวิทย์ วิสุทธินันท์ รร.พะเยาพิทยาคม

5. น.ส.กรชนก ตันกูล รร.พะเยาพิทยาคม

6.น.ส.อารียาณัฐ หอมนาน รร.พะเยาพิทยาคม

7. นายธนกฤต อินถา รร.ปงรัชดาภิเษก