ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕