ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนจุนวิทยาคม