-เผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่อง การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี