– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง

– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา และเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาในการนี้  จึงได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ท่านตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง หรือที่ E – mail : Kannicha@spm18.go.th จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอชอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้