– รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาส