***สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564***

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นาย เกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครังที่ 37/2564  ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม. พะเยา เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สพฐ.