– ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายลำไยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดพะเยา