– แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางใหม่ เพื่อการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีสหกรณ์