– ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)