ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564 – 2565 DMC ภาคเรียนที่ 1 และ 2