– เชิญชวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา สมัครใช้งาน Obec Contentcenter

– เชิญชวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา สมัครใช้งาน Obec Contentcenter

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Obec Content Center

คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสร้างและอัพโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Authoring Tool

คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Content Verification System

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Content Management System

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Local Content Server

คู่มือการใช้งานแอปลิเคชั่นใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Obec Content Center