ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน ๑ แห่ง