วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด
ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านเครือข่าย
และการสร้างความร่วมมือ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน
เพื่อให้มีการเปิดเรียน อย่างมีความสุขและปลอดภัย