วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน

เพื่อให้มีการเปิดเรียน อย่างมีความสุขและปลอดภัย