วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม