วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2567 สพม.พะเยา โดยศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพม.พะเยา
ดำเนินโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นวันที่ 2 และ 3 โดยการอบรมวันที่ 2 มีการบรรยายเทคนิคการปฏิบัติงานของ พสน.
การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และรับฟังการอภิปราย เรื่อง การบูรณาการองค์กรเครือข่าย
ในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และในวันที่ 3 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ งานในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ณ พื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอภูกามยาว อำเภอจุน
อำเภอเชียงคำ และ อำเภอปง จังหวัดพะเยา