วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธิเปิด
การนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์
และตัวแทนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าว
ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา