วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน (AfL) และการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 18 โรงเรียนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการอบรม
ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา