วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และน.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
นำข้าราชการ และบุคลากร สพม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)ฯ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพม.พะเยา