วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางรัตนพัตน์ ทองรอด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่องการเงินและบัญชี ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม