วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่องการการเงินและบัญชี ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม