วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยกลุ่มกฎหมายและคดี
ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ผู้รับการอบรม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม