วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา