วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
ส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์และคณะครูภาษาไทย
ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา