วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
และการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม