วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
พร้อมด้วย นางศิริพร ถูกจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ SCS
หลังจากนั้นเป็นการประชุมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่ง
ตามกรอบอัตรากำลังฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา