วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
และการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม