วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา ประธานคณะกรรมการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ
ลงพื้นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อกำกับติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา