วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR) โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 18 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม