วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม
เพื่อรับฟังคำชี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
กลุ่มสหวิทยาเขตภูลังกา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา