วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการฯลงพื้นที่กำกับติดตามดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม