วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2567
ในเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ โรงเรียนวัดราชคฤห์ โรงเรียนวัดโพธาราม
เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม