วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2567 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีกทั้งคณะกรรมการรวบรวมและตรวสอบข้อมูลตาม OIT ร่วมพิจารณาข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
และตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา