วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา