วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ(ITA) ของ สพม.พะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลต่างๆ

ในการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัด ที่ สพฐ. กำหนด

โดยมี ผอ.กลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา