วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม
และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม