วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 2
ลงพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม