วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สพม.พะเยาร่วมขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดย นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายจีรเดช นันตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายภูวรินทร์ พุทธรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ น.ส.กาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพ
ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา
โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง สพม.พะเยา จะได้นำแนวทางต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
กับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ใน 9 อำเภอ จังหวัดพะเยา ต่อไป