วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย
คณะกรรมการชุดที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐาน
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ปกครองมีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม และโรงเรียนจุนวิทยาคม