วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินรับรองความโดดเด่นของสถานศึกษา
เพื่อรับรองเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)
ในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ
และด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มจังหวัด (พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย)
ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา