วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สพม.พะเยา นำโดย นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
และนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา นำบุคลากร สพม.พะเยา
จัดกิจกรรม “ SESAPY Safe สวมหมวกนิรภัย 100%” รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์
รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้บุคคลที่มาติดต่อราชการ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
และบุคลากรในหน่วยงาน ได้เกิดจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกันขับเคลื่อนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล